ที่หนังสือ จาก ลงวันที่ เดือน ปี พ.ศ.
เรื่อง

ตั้งแต่

ถึง(ระบุ

เดือน)
อยู่ที่ เรื่อง ที่หนังสือ ลงวันที่ จาก เลขรับ รับวันที่ เร่งด่วน